VII.A.2. Parochie O.L. Vrouw ten Hemelopneming (stad)

Emile Smit, Huissense stadskerk bestaat 700 jaar. Kerk een jaar ouder dan de stad zelf. In: Huissense Gildenkroniek jrg. 26 (2013), nr. 1. blz. 13-15.

F. Gorissen, Urkunden und Regesten des Stiftes Monterberg-Kleve. Band I, Kleve, 1989.
blz. 82:                          1346, Bernardus Slabbart pastoor van Huissen.

J.W. Berkelbach van der Sprenkel, Regesten van oorkonden betreffende de bisschoppen van Utrecht uit de jaren 1301-1340. Utrecht, 1937.
Reg 1134 en 1142        1335, kerk van O.L. Vrouwe te Hemelopneming te Huissen

W.J. Alberts, De verering van St Eusebius. In: Archief voor de Geschiedenis van de Katholieke Kerk in Nederland jrg. 4 (1962) blz. 1-9.
blz. 7:                            1475 of later. Vrouw uit Huissen genezen dankzij St. Eusebius.

Joh. H.K. Jonckers, Uit eene geschiedenis der Over Betuwe. De middeleeuwsche Christelijke kerk in de Overbetuwe. In: Geldersche Volksalmanak 1875. blz. 139-167.
Blz. 146                        Aflaatbrief voor Huissenaar uit 1516.

J.H.F. Zweers, Over de schoolmeester en de koster 1561. In: Med. H.K.H. jrg. 29 (2004), blz. 90-92.

S.P. Wolfs, Een Dominicaan (van Calcar) als pastoor van Huissen. In: Neerlandica Dominicana jrg. 3 (1948/49), blz. 116-117. Opnieuw verschenen in: Med. H.K.H. jrg. 23 (1998), blz. 124-125.

W. Bronkhorst, Een Dominicaanse “termijn” in Huissen. In: Med. H.K.H. jrg. 23 (1998), blz. 126-133.

M.H. de Vries, Banken in de oude parochiekerk. In: Med. H.K.H. jrg. 10 (1985), blz. 266-270.

J.H.F. Zweers, De financiën van de Huissense parochie in 1700/1701. In: Med. H.K.H. jrg. 14 (1989), blz. 98-101.

Snippers uit Huissense kerkrekeningen. In: Med. H.K.H. jrg. 7 (1982), blz. 237.

H.v.R., Historie ofte beschryving van ‘t Utrechtsche Bisdom... (3 dln). Leyden, 1719.
Deel 3 blz. 265-279:     Parochie te Huissen.

H.W.J. Derksen, Hoofdaltaar was gepriviligeerd. In: Med. H.K.H. jrg. 5 (1979/1980), blz. 98.

H.W.J. Derksen, en W.J. van Baal, Drie pastoors in 130 jaar. In: Med. H.K.H. jrg. 12 (1987), blz. 85-86.

J.C. van der Loo, Uit den necrologen van den aartspriester Van Banning. In: A.A.U. LVIII (1934), blz. 90-111.
Blz. 93:                         1782, Michael van Ooyen, pastoor te Huissen overl. 29 juli
Blz. 96:                         1801, Jac. San, rector van Huissen overl. 25 augustus
Blz. 100:                       1813, Herm Kaatman, pastoor te Huissen overl. 24 januari
Blz. 108:                       1841, Henr. Huberts, pastoor te Huissen overl. 14 januari.

A.A.J. van Rossum, "Hoogland". In: A.A.U. I (1875), blz. 141-160
blz. 154:                        Biografie L.F. Huberts (*te Huissen).
blz. 451-452:                 Aanvulling op de opmerking op blz. 154.

L.J. Rogier, De Aartspriesterschappen van de Hollandse Zending. In: A.A.U. LXII (1938), blz. 129-162.
Blz. 150:        1802, Afstandsbelofte van Huissen; 1803, Opheffing van het aartsdiaconaat Emmerich; 1808 Huissen etc. bij het aartspriesterschap Gelderland gevoegd door Ciamberlani.

M.J. Glasman, Toelagekwestie onder Willem I. In: A.A.U. LXXI (1952), blz. 47-84.
Blz. 81:                         1816, de pastoor van Huissen krijgt wel een toelage.

A.F. Huberts, Jubel-Rede, bij de plegtige viering des vijftig-jarigen priester­schaps van den wel eerwaardigen heer Henricus Huberts, R.C. Pastoor te Huissen, aldaar uitgesproken door A.F. Huberts, R.C. Priester en Pastoor te Zutphen, op den 30 September 1833. 's-Hertogen­bosch, 1833.

E. Smit, Een jubileumpreek uit 1833. In: Med. H.K.H. jrg. 16 (1991), blz. 13-15.

Koningsschild herinnert aan jubileum. In: Med. H.K.H. jrg. 16 (1991), blz. 15.

A.C.H. ter Hoek, Hubertus of St. Hubertus. In: Med. H.K.H. jrg. 20 (1995), blz. 104.
Betreft A.F. Huberts te Zutphen.

J. Kleijntjes, De strijd om de opheffing van het departement van Roomsch-katholieken Eeredienst. In: Haarlemsche Bijdragen. Bouwstoffen voor de geschiedenis van het Bisdom Haarlem. LV (1937), blz. 246-321.
blz. 266:                        Beschrijving van de parochie Huissen in 1841.

Bergerden In: Med. H.K.H. jrg. 6 (1981), blz. 14.
Betreft de toevoeging van dit buurtschap aan de parochie Huissen in 1846.

Gentilus van Loon, Een provincie in doorsnee. In: Met kap en koord, kwartaaluitgave van de Nederlandse Kapucijnen nr 1 (1982), blz.
Blz. 21:          1870, Kapucijnen assisteren te Huissen.

P.G.M. Driessen, Altaren verplaatsen (1873). In: Med. H.K.H. jrg. 15 (1990), blz. 149.

W.M. Horstink. Pastoor Essink en “de jonge schutterij”. In: Med. H.K.H. jrg 4 (1978/1979), blz. 209-211, 215.

H.W.J. Derksen, en W.J. van Baal, Johannes Theodorus Luijckx. In: Med. H.K.H. jrg. 12 (1987), blz. 85.

J.H.F. Zweers, Pastoor J.Th. Luijckx. In: Med. H.K.H. jrg. 16 (1991), blz. 112, 142-143.

Opmerkelijke begrafenis. In: Med. H.K.H. jrg. 10 (1985), blz. 18. Uit: De Arnhemsche Courant van 28 oktober 1879.

Kerkhof (1886). In: Med. H.K.H. jrg. 13 (1988), blz. 5. Uit: De Gelderlander van 8 april 1886.

Grafschennis in 1886 ? In: Med. H.K.H. jrg. 12 (1987), blz. 55-56. Uit: De Gelderlander van 24 september 1886.

Zitplaatsen (1896). In: Med. H.K.H. jrg. 13 (1988), blz. 64.

H.W.J. Derksen, Weer tal van bidprentjes. In: Med. H.K.H. jrg. 5 (1979/1980), blz. 271-272, 276-277.
Betreft o.a. pastoor N. Nieuwesteeg (pastoor, 1886-1898).

W.F. Pelgrim, Twaalf bidsters bij gefundeerde gezongen jaargetijden. In: Med. H.K.H. jrg. 2 (1976/1977), blz. 11.

Toediening van het H. Vormsel (1918). In: A.A.U. XLIV (1919) blz. 354-356.
Blz. 356:                       1918, 12 september 311 kinderen gevormd.

W.F. Pelgrim, De Cent-stoeltjes. In: Med. H.K.H. jrg. 3 (1977/19), blz. 64.

Emile Smit, Jan Olav Smit. Een missiebisschop in Huissen in 1922. In: Med. H.K.H. jrg. 36 (2011), blz. 97, 99-100.

Plechtig aannemen (1927). In: Med. H.K.H. jrg. 37 (2012) blz. 64 en in jrg 38 (2013), blz. 65.

Snipper.

Een ongelukkige bruidegom (1928). In: Med. H.K.H. jrg. 37 (2012), blz. 129.
Snipper.

J.H.F. Zweers, Nieuw pastoraal leven in de brouwerij (1932). In: Med. H.K.H. jrg. 13 (1988), blz. 31-32.

F.M. van der Vegte-Zweers, Het rijke Roomsche leven. In: Med. H.K.H. jrg. 11 (1986), blz. 203-205.

Eldense kerkgeschiedenis. In: Stem uut Elden. Bijlage bij Kringbulletin No 10 van de Historische Kring Elden (januari 1984),
Over de te Huissen geboren zijnde Eldense pastoors De Reuver en Huberts en de Huissense oud-kapelaan Korbeld.

Theo Hegeman, Uit het Rijke Roomsche Leven van de Parochie Onze lieve Vrouw ten Hemelopneming. In: Rond het Carillon (Pasen 2010), blz. 17-23.

Kerkconsecratie Parochiekerk van O.L. Vrouwe ten Hemelopneming te Huissen. (relieken H.H. Martelaren Vincentius en Vitalis) 27 augustus 1950. In: A.A.U. LXXIII (1954-1955), blz. 195.

Jan Zweers, Wegwijs in de kerk. In: Rond het Carillon (augustus 1998) blz 19-20, (Kerstmis 1998), blz 14-15, (Pasen 1999) blz 16-17, (Pinksteren 1999) blz 18.

H.W.J. Derksen, Afscheid van de Opper-Generaal. In: Huissense Gilden Kroniek jrg. 2 (1956), no 9/10, blz. 2-3.
Betreft pastoor J.J. van Gendt.

H.W.J. Derksen, Mijlpaal voor Huissen. In: De Gelderlander van 9 mei 1957.

H.W.J. Derksen, Het tot stand komen van de kapel. In: Huissense Gilden Kroniek jrg. 4 (1971), no 1, blz. 3-5

E. Smit en H.W.J. Derksen, Utrechts jubileum voor Huissen van belang. In: Med. H.K.H. jrg. 3 (1977/1978), blz. 198-201.

Na 47 jaar. In: Med. H.K.H. jrg. 38 (2013), blz. 183-184.

Betreft een bezoek van het Jongerenkoor aan Emstekerfeld in 1967.