VII.A.9. Sacramentsprocessie

J.H.F. Zweers en J.A.J.M. Brons, Huissense Umdracht in bron en beeld. (Bijdragen tot de geschiedenis van Huissen XVIII) Huissen, 2010. Rectificatie in: Med. H.K.H. jrg. 35 (2010), blz. 115-116.

L.P.M. Helder-Helmich, Reactie boekje Huissense Umdracht. In: Med. H.K.H. jrg. 35 (2010), blz. 116.

Huissense Umdracht. Hart en ziel van Huissen. Z.p., z.j.
Vouwblad

Jan Zweers, Nogmaals de Umdracht. In: Med. H.K.H. jrg. 35 (2010), blz. 156-157.

R.J.H. Melchers, Oorsprong en betekenis van Sacramentsprocessie. In: Med. H.K.H. jrg. 21 (1996), blz. 64-65.

J.H.F. Zweers, Het processierecht en Huissen. In: Med. H.K.H. jrg. 9 (1984), blz. 23-26, 31.

Emile Smit, Kringactiviteiten rond de Huissense Omdracht / Umdracht. In: Med. H.K.H. jrg. 35 (2010), blz. 55-57.

A.C. Hengst, De Huissense Omdracht. In: Med. H.K.H. jrg. 14 (1989), blz. 69-70.

Joop Brons, Umdracht: fees’ van sträöisel en asperges. In: Med. H.K.H. jrg. 47 (2022), blz. 52.

H.W.J. Derksen, Huissense Umdracht trekt Zondag weer door de straten van het stadje. In: De Gelderlander van 16 juni 1954.

Versierd voor de Omdracht. In: Med. H.K.H. jrg. 12 (1987), blz. 41-42

H.W.J.Derksen, Huissense Omdracht - 450 jaar geleden werd hertog Karel van Gelre verslagen. In: De Nieuwe Koerier van 13 juni 1952.

J.H.F. Zweers, De Huissense Sacramentsprocessie. In: Rond het Carillon (juni 2003).

J.H.F. Zweers, Langs 's Heren wegen. In: Med. H.K.H. jrg. 9 (1984), blz. 47-50.
Betreft het houden van de processie in 1647.

Extra plechtige processie. In: Huissen 700 jaar Stad. Magazine. Huissen, 2014, blz. 27.
Betreft de Sacramentsprocessie van 1678.

J.W.C. van Campen, Twee reisjes door Gelderland en het Land van Kleef in 1720 en 1721. In: B.M. Gelre LXVII (1974), blz. 123-147.
Blz. 127-128, 145:         1720, Beschrijving Huissense Omdracht.

Josef Gabriël, Vier Utrechter bereisten den Clevischen Raum. Ein Reisebe­richt aus 1720. In: Kalender für das Klever Land auf das Jahr 1983. Kleve, 1982. blz. 152-156.
Hierin een beschrijving over de Huissense Omdracht. Zie ook de twee titels hierboven en hieronder.

H.W.J. Derksen, Huissense Umdracht in 1720: "Menigte volks om den omgang te sien". In:
De Gelderlander van 31 mei 1975.

J.H.F. Zweers, De Huissense Omdracht in 1720. In: Med. H.K.H. jrg. 12 (1987), blz. 49-50.

J.B.B. Gepredikt in ‘t jaar 1735 op den omdracht te Huyssen in Kleefsland bij den Eerw. Heer Hendricus Holter pastoor aldaar.

Betoog wegens de H. Offerande der Missie, voorgedragen ter gelegenheid van den plegtigen omgang op H. Sacraments-Dag te Huissen in den Jare 1816 door een R.P. Deventer, 1816.

Gedrukte Umdrachtpreek van 1816. In: Med. H.K.H. jrg. 4 (1978/1979), blz. 258-259.

A.F. Huberts en A.N. Huberts, Het H. Avondmaal, of Leerstellig onderzoek, wat Jezus aan Zijne leerlingen in het Laatste Avondmaal heeft gegeven, toen Hij hun zeide: Neemt en eet, dit is Mijn ligchaam, Matth. XXVI: 26: voorgesteld bij gelegenheid der jaarlijksche feest-viering op H. Sacraments-dag, te Huissen, in den jare 1818 door A.F. Huberts; waarbij gevoegd de laatste leerrede, zijnde eene overdenking over den dood van onzen Heiland, voorgedragen door A.N. Huberts. Deventer, 1821.

Processie in Huissen mag blijven. In: Huissen 700 jaar Stad. Magazine. Huissen, 2014, blz. 27.
Betreft de poging de Sacramentsprocessie af te schaffen in 1821-1822.

H.W.J. Derksen, Bij de Huissense Umdracht vroeger: "kramen en tafels". In: De Gelderlan­der van 3 juni 1972. (Opnieuw geplaatst in: Med. H.K.H. jrg. 9 (1984), blz. 114-119).

Huissense Umdracht rond 1860. In: Med. H.K.H. jrg. 10 (1985), blz. 18.

J.H.F. Zweers, Rumoer na de processie in 1868. In: Med. H.K.H. jrg. 12 (1987), blz. 57-59.

Piet Driessen, Gelezen in 1868. In: Med. H.K.H. jrg 35 (2010), blz. 32-33.
Betreft het rumoer na de Sacramentsprocessie in 1868.

Na de Omdracht. In: Med. H.K.H. jrg. 17 (1992), blz. 123. Uit: De Gelderlan­der van 6 juni 1877.

H.W.J. Derksen, Rustaltaar voor "De (oude) Zon". In: Med. H.K.H. jrg. 5 (1979/1980), blz. 240, 252-256, 273.
Betreft ongedateerde foto van rond 1900.

Huissen en zijn omdracht. In: Het leven 1910 juni, blz. 449.

F.V. De Huissensche omdracht. In: Katholieke Illustratie jrg. 44 (1910), 25 juni blz. 442.

­Koos Meeuwsen, Terug in de tijd. “Meer Kijkers dan lopers”. . In: Huissense Gilden Kroniek jrg 13 (2000), nr. 2, blz. 18.
Betreft een foto van de Sacramentsprocessie rond 1910 in de Langestraat.

R.J.H. Melchers, De Huissense Umdracht. In: Med. H.K.H. jrg. 29 (2004), blz. 77, 97-98.
Betreft foto’s uit 1910 en 1912.

­J.H.F. Zweers, Verzet tegen verzetten. In: Med. H.K.H. jrg. 12 (1987), blz. 63-66.
Betreft het verzetten van Sacramentsdag van donderdag naar zondag in 1912.

Aart Bijl, Stoomboot-Onderneming Concordia te Arnhem (1877-1958). Zaltbommel, 2018.
Blz. 43-44:    Ook tijdens de Eerste Wereldoorlog maakt Stoomboot-Onderneming Concordia vanuit Arnhem de gebruikelijke reis naar Huissen voor de processie (op 25 juni 1916).

Huissense Umdracht in 1930. In: Med. H.K.H. jrg. 9 (1984), blz. 165.

Herman Pijfers & Jan Roes, Memoriale. Katholiek leven in Nederland in de twintigste eeuw. Zwolle, z.j.
Blz. 146-149:   Verslagen over de Omdracht uit het Parochiememoriale van 1936 en 1940. Met foto’s.

Th.H. Janssen, De Huissense "Umdracht" vijftig jaar geleden en nu. In: Med. H.K.H. jrg. 10 (1985), blz. 186-190, 194.

Boerenruiterij. In: Med. H.K.H. jrg. 22 (1997), blz. 112.
Groep ruiters tijdens Omdracht 1942.

A.C. Hengst, Omdracht in wederopbouw. In: Med. H.K.H. jrg. 14 (1989), blz. 70-77

H.W.J. Derksen, De gilden en de Huissense Umdracht. Huissen, 1975.

Gildekoningen gaan in Huissense Umdracht vóór de burgemeester. In: De Gelderlander van 17 juni 1954.

J.H.F. Zweers, Burgemeester of koningen ? In: Med. H.K.H. jrg. 12 (1987), blz. 43-46, 72.

J.H.F. Zweers, De burgemeester in de processie. In: Med. H.K.H. jrg. 14 (1989), blz. 93-96.

Joop Brons, Het stadsleger van de Heer. In: Huissense Gilden Kroniek jrg. 22 (2009), nr. 1 blz. 50-52.

Dominicanen in de Huissense Umdracht. In: Med. H.K.H. jrg. 8 (1983), blz. 101.

H.W.J.Derksen, Protestanten en de Huissense Umdracht. In: De Gelderlan­der van 10, 11 en 12 juni 1971.

P.G.M. Driessen, Omdracht met relletjes niet uniek. In: Med. H.K.H. jrg. 12 (1987), blz. 67-69.

Umdracht. In: Med. H.K.H. jrg. 23 (1998), blz. 108.
Foto van de Sacramentsprocessie bij de ingang van de Stadskerk zonder toren (circa 1951).

Heilig Hartbeeld. In: Med. H.K.H. jrg. 21 (1996), blz. 120; Med. H.K.H. jrg. 27 (2002), blz. 116.

Processie in Hulhuizen populairder dan Huissense Umdrach’? In: Med. H.K.H. jrg. 41 (2016), blz. 156.
Citaat uit het boek van J. Wolters De gemeente Bemmel in het land van Overbetuwe: Geschiedenis van een vijf-dorpen-gemeenschap. Huissen, 1954, blz. 154.

Huusese Umdrach. In: Med. H.K.H. jrg. 44 (2019), blz. 79.
Betreft de processie in 2019