Romeins

Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek Amersfoort - Jaarver­slag 1975. Rijswijk, 1977.
Blz. 78:                         IJzertijd en Romeinse vondsten op Kerkelanden.

J.J. Hacken-Oudemans en R.E. Wilmer, Gelderse archaelogische stichting. Vijfentwintigste jaarverslag, 1957. In: B.M. Gelre LVII(1958), blz. VIII-XIii.
Blz. XIII:      Romeinse vondsten te Huissen.

A.W. Bijvanck, Excerpta Romana II. Den Haag, z.j.
Blz. 167:                       Steen Hercules Magusanus.

W.A. van Es, De Romeinen in Nederland. Bussum, 1972.
Blz. 85:                         Huissen.

R.J.H. Melchers, De Romeinse Rijn bij Huissen. Ligging, betekenis en relicten. In: Med. H.K.H. jrg. 34 (2009), blz. 20-26.

Een Romeinse nederzetting in Huissen? In: De Gelderlander van 25 mei 1951.

Cor Neijenhuis, De Romeinse Limes. Nog meer werelderfgoed in Lingewaard. In: Med. H.K.H. jrg. 46 (2021), blz. 88-90.

J.J. Hacke-Oudemans en D.J.G. Buurman, Gelderse archeologische stichting. Negentiende jaarverslag, 1951. In: B.M. Gelre LI, blz. XLIV-XLVIII.

Blz. XLVIII:                 Subsidie voor de ontgraving van de z.g. Denenheuvel te Huissen bleek niet nodig.

H.W.J. Derksen, Vroegere historie van Huissen wordt door huidige opgra­vingen duidelijk. In: De Gelderlander van 9 juni 1951.
Betreft Romeinse vondsten bij Dominicanenklooster.

Th.H. Janssen, Dominicanenklooster en omgeving uit archeologisch ge­zichtspunt. In: Med. H.K.H. jrg. 3 (1977/1978), blz. 178-190.

C.G. Neijenhuis, Archeologisch onderzoek op de Kleefse burcht. In: Med. H.K.H. jrg. 43 (2018), blz. 145, 147-153.

Willem J.H. Willems,  Romans and Batavians. In: Berichten R.O.B. jrg. 31 (1981), blz. 7-217.

Blz. 104-105:      Overzicht van Romeinse en Bataafse vindplaatsen te Huissen.  

Willem J.H. Willems, Romans and Batavians. In: Berichten R.O.B. jrg. 34 (1984), blz. 39- 331 (491).

Blz. 44 (204):      Romeinse vondsten in het Zwanewater

Blz. 96 (256)       Heeft Huissen een Romeinse militaire nederzetting gehad?

R.S. Hulst, Huissen: Loostraat - Romeins aardewerk. In: Bulletin Koninklij­ke Nederlandse Oudheidkundige Bond, jrg. 77 (1978), blz. 245.

Paul van der Heijden (red.), Romeinse wegen in Nederland. Utrecht, 2016.

Blz. 61-63:          Romeinse opgravingen in Huissen.

C.G. Neijenhuis, Romeinse straatnamen in Loovelden. In: Med. H.K.H. jrg. 43 (2018), blz. 87-88.

C.G. Neijenhuis, Sura en Ulpius Quietus woonden al in Loovelden. In: Med. H.K.H. jrg. 43 (2018), blz. 73, 76-84.

M. Polak en J. de Bruin, The Lower German Limes in the Netherlands. Scientific assessment of  the site selection for the ‘Frontiers of  the Roman Empire’ Word Heritage Site. Nijmegen, 2016.
Blz. 119:        Analyse van de vondsten op Loovelden. Of de nederzetting en de begraafplaats langs de Limes heeft gelegen is niet bewezen. Het gebied behoort volgens de auteurs niet tot de Limes.

Paul van der Heijden, Grens van het Romeinse rijk. De limes in Gelderland. Utrecht, 2016.
Blz. 147:       Het Romeinse grafveld in Huissen (Loovelden).

De historie van Loovelden gaat heel ver terug. In: Dit is Loovelden. Z.p., z.j. (2022), blz.84-87.

C.S.I. Thanos, Plangebied Loostraat-Zuid, gemeente Huissen een aanvullende Archeologische Inventarisatie (AA-1). (RAAP-Rapport 446) Amsterdam, 1999.

L.M.B. van der Feijst, L.P. Verniers en E. Blom [Red.], De grafkamer van Huissen. Opgravingen in het kader van de aanleg van nieuwbouwlocatie Loovelden. ADC monografie 23. Amersfoort, 2017.

G.H. de Boer, Plangebied Loostraat-Zuid te Huissen, gemeente Bemmel; een archeologische kartering en waardering (RAAP-Rapport 759) Amsterdam, 2002.

D. Kastelein & H.F.A. Haarhuis, Plangebied Loostraat0Zuid (vindplaats A) gemeente Lingewaard; archeologisch vooronderzoek: een inventariserend veldonderzoek [proefsleuf] (RAAP-Rapport 1339). Amsterdam, 2006.

Miel Schurmans, Twee nederzettingen op de grens van het Romeinse Rijk. Opgravingen in Huissen Loostraat-Zuid. (nr. 139 in de serie Zuidnederlandse Archeologische notities). z.p., Amsterdam, 2008.

N.M.J.E. Bloemaars, Plangebied Loovelden te Huissen, Gemeente Lingewaard; archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek [resterende percelen]. (RAAP-Rapport 1439) Amsterdam, 2007.  

A. van Dijk-Van der Moolen, R. Bonnie & S. van der End, Programma van Eisen Opgraving Huissen Loovelden, gemeente Lingewaard. Woerden, 2009 (AL PvE 1120).

H.A.P. Veldman, Programma van Eisen Huissen-Loovelden Grafveld DO. Amersfoort, 2013.

M. Zwaneveld, Programma van Eisen archeologisch onderzoek Het Riet, Huissen, gemeente Lingewaard. Woerden, 2018 (ArcheoLogic Rapportage 493]

W. Roessingh (red.), Huissen-Loovelden rioolsleuven. Een archeologische opgraving. Amersfoort, 2011 (ADC rapport 2565).

W. Roessingh en E. Blom, Boeren of reizigers langs de limes bij Huissen? Een archeologische opgraving in het plangebied Huissen-Het Riet. (ADC ArcheoProjecten Rapport 1659). Amersfoort, z.j.

L.M.B. van der Feijst, L.P. Verniers en E. Blom (red), De grafkamer van Huissen. ADC monografie 23-2017.

Theo Toebosch, Dood van een Bataafse handelaar. In: NRC-Handelsblad van 1 februari 2014.

W. Roessingh en E. Blom, Boeren of reizigers langs de Limes in Huissen ? ADC rapport 1569-2011.

Cor Neijenhuis, Onthulling informatiepanelen op Loovelden. In: Med. H.K.H. jrg. 44 (2019), blz. 113.

Kunstwerk Föres: “Romeinse deuren” in Loovelden. In: Med. H.K.H. jrg. 47 (2022), blz. 39.

Zuidnederlandse Archeologische notities 139-2008. Archeologisch Centrum Vrije Universiteit.

Caroline Helmich, Een kaartenstudie naar de Loostraat 69 in Huissen. “In de voetsporen van de Romeinen”. Z.p., z.j.

Huissen – Loostraat opgraving 2012 / rapportage 2013. Periode eerste-vierde eeuw n. Chr. In: B.M. Gelre CV (2014) blz. 21-24.

Huissen – Loostraat opgraving 2014. Periode eerste-vierde eeuw n. Chr. In: B.M. Gelre  CVI (2015) blz. 31-33.

Th.H. Janssen, Romeinse graven aan de Loostraat. In: Med. H.K.H. jrg. 4 (1978/1979), blz. 1, 19-37.

Th.H. Janssen, Graven aan de Loostraat te Huissen. In: Jaarverslag AWN 1978 afdeling Nijmegen e.o. blz. 24-29.

R.S. Hulst, Verslag van de provinciaal archeoloog van Gelderland. In: Jaarverslag R.O.B 1978, blz. 103-111.
Blz. 107:                       Opgravingen te Huissen aan de Burchtstraat en Loostraat.

Th.H. Janssen, Kring kreeg Romeinse kan. In: Med. H.K.H. jrg. 4 (1978/1979), blz. 108-110, 151.

W.N. Tuyn, Ulpius de Rustige was in Huissen. In: Jaarverslag 1985 AWN Nijmegen e.o. blz. 44.

J.E. Bogaers, Wie was Ulpius Quietus ? In: Westerheem jrg. 36 (1987), blz. 4-6.

C.G. Neijenhuis, Ulpius Quietus, een ‘Huissense Romein’. In: Med. H.K.H. jrg. 21 (1996), blz. 156-159.

Th.H. Janssen, De achtste Romeinse vindplaats in Huissen. In: Jaarverslag 1980 AWN afdeling Nijmegen e.o. blz. 19-21.

C. Neijenhuis, Opnieuw Romeins graf aan de Loostraat. In: Med. H.K.H. jrg. 18 (1992), blz. 52-57.

E. Laurentzen en R.J.H. Melchers, Weer een Romeins crematiegraf. In: Med. H.K.H. jrg. 18 (1993), blz. 74-76.

Cor Neijenhuis, Limes langs de Loostraat? In: Jaarverslag 2003 AWN afdeling Nijmegen e.o. blz. 50-53.

C.G. Neijenhuis, Een laat la-tène fibula uit de Huissense stadskern. In: Jaarverslag 1992 AWN afdeling Nijmegen e.o. blz. 34-35.

C. Neijenhuis, Een laat la-tène fibula. In: Med. H.K.H. jrg. 18 (1993), blz. 71-72.

F.W. Heijting, De Euro, een unieke historische gebeurtenis? In: Med. H.K.H. jrg. 27 (2002), blz. 27-29.
Betreft een aan de Karstraat gevonden Romeinse As.

M.J.M. de Wit en P.J.A. Stokkel, Een Romeinse nederzetting in Huissen. Een archeologische opgraving in het verlengde van de Hortensialaan te Huissen, plangebied Agropark II, gemeente Lingewaard (Gld). Z.p., 2011.

Cor Nijenhuis, Vroeg-Romeinse vondsten in een inheemse nederzetting te Huissen. In: Jaarverslag 1999 AWN afdeling Nijmegen e.o. blz. 24-26.