V.C.4. Verzorgende sector

Fr.W. Oediger, Der Liber Quondam Notarii (Wilhelm Ysbrandi de Clivis) (1362)-1446. Kleve, 1978.
Blz. 64:                         1417, Lijfrente voor armen te Huissen.

H.W.J. Derksen, Het "smoren" op "De Poll". In: Med. H.K.H. jrg. 4 (1978/19­79), blz. 77.

H.W.J. Derksen, De sociale beweging in de Oost-Over-Betuwe rond de eeuwwisseling. In: De Gelderlander van september - oktober 1970 (in totaal 25 artikelen). (Gedeeltelijk opnieuw gepubliceerd In: Med. H.K.H. jrg. 9 (1984), blz. 141-148).

H.W.J. Derksen, Sociale beweging in de Oost-Over-Betuwe rond de eeuw­wisseling. (Onverkorte uitgave naar de artikelen in De Gelderlander, 1969). (Bijdrage tot de geschiedenis van Huissen VII) Huissen, 1993.

Staking (1890). In: Med. H.K.H. jrg. 33 (2008), blz. 66. Uit: De Gelderlander van 18 april 1890.

Arbeidsonrust in 1890. In: Med. H.K.H. jrg. 5 (1979/1980), blz. 130. Uit: De Arnhemsche Courant van 22 april 1890.

Statuten en Huishoudelijk Reglement van den R.K. Volksbond "St Joseph" te Huissen. Arnhem, 1899.

Regeeringsharing. In: Med. H.K.H. jrg. 8 (1983), blz. 204. Uit: De Gelder­lander van 20/21 augustus 1916.

J.H.F. Zweers, Een merkwaardig jubileum in 1918. In: Med. H.K.H. jrg. 29 (2004), blz. 99-102.
Betreft Hulp in Nood.

Het stempelen der werklozen. In: Med. H.K.H. jrg. 8 (1983), blz. 202. Uit: De Gelderlander van 20 februari 1933.

W.F. Pelgrim, Herinnering aan R.K. Volksbond levendig. In: Med. H.K.H. jrg. 2 (1976/1977), blz. 94.

Gemeente Huissen wegwijzer in de sociale sector. Huissen, 1970.

H.P.M. van der Meys, Welzijn in Huissen. Arnhem, 1974.

J.S. van Veen, Instructie voor de bewaarders van het Leprozenhuis te Huissen (4 juni 1490). In: B.M. Gelre XXVI (1923), blz. 89-90.

M.H. de Vries, Lazarus-huys te Huissen-Zand. In: Med. H.K.H. jrg. 11 (1986), blz. 119-124.

Ferdinand van Hemmen, Doodsklokken brachten zieken tot wanhoop. Rodeloop teisterde Over-Betuwe na brandende hitte 1783. In: De Gelderlan­der van 13 augustus 1994.

C.J.M. Klomp-Tonk, Watergebruik op het platteland. In: Med. H.K.H. jrg 23 (1998), blz 166-173.

J.S. van Veen, Arnhem in den tijd van overgang (1578-1590). In: B.M. Gelre XV (1912), blz. 246-360.
Blz. 332:       1586, Jacobus Peutius vestigt zich als arts te Arnhem. Hij heeft eerst in Huissen gewerkt.

D.J.B. Ringoir, Vroedvrouwen, heelmeesters en doctoren in Huissen. Hoofddorp, 2012.

Doktersattributen. In: Med. H.K.H. jrg. 46 (2021), blz. 31.

Zuster Huijbers: meer dan 25 jaar vroedvrouw in Huissen e.o. In: Med. H.K.H. jrg. 43 (2018), blz. 21-23.

G.J. Mentink, De rode loop in Gelderland. De dysenterie-epidemie in de jaren 1778-1799 en 1782-1783 toegelicht aan gegevens uit het archief van het Hof van Gelderland en uit de begraafregisters. In: B.M. Gelre LXV (1971), blz. 29-38.
Blz. 32:         1783, 11 augustus eerste sterfgeval in Huissen.
Blz. 35:         Over de heftigheid van de epidemie o.a. te Huissen.

E. Smit, De medische stand te Huissen in 1823. In: Med. H.K.H. jrg. 22 (1997), blz. 162-163.

Doctor Boele. In: Med. H.K.H. jrg. 5 (1979/1980), blz. 142.

Gemeentegeneesheer (1903). In: Med. H.K.H. jrg. 34 (2009), blz. 109.
Snipper. Betreft de benoeming van J. Lindenhovius.

H.W.J. Derksen, Huissen had 125 jaar geleden al een apotheek. In: De Gelderlander van 1968.

Slaapwandelaar (1883). In: Med. H.K.H. jrg. 32 (2007), blz. 48.Snipper.

W.M.M. van Onna, Een flesje Eisenwein. In: Med. H.K.H. jrg. 34 (2009), blz. 47-49.

Koos Meeuwsen, De maag in de war. Tuin aan de Steltenweg geeft geheim prijs. In: Med. H.K.H. jrg. 47 (2022), blz. 75.
Betreft opgegraven fles uit de 19e eeuw.

H.W.J. Derksen en J.H.F. Zweers, Cholera in Huissen in 1892 (vier berichten uit De Gelderlander). In: Med. H.K.H. jrg. 31 (2006), blz. 25-28.

E.H.B.O.-diploma (1938). In: Med. H.K.H. jrg. 12 (1987), blz. 180.

P.G.M. Driessen, Modderkoorts in Huissen (1941). In: Med. H.K.H. jrg. 17 (1992), blz. 76-78, 132.

Lijk.(1860). In: Med. H.K.H. jrg. 9 (1984), blz. 148. Uit: De Arnhemsche Courant van 22 februari 1860.

Lijk. (1888). In: Med. H.K.H. jrg. 13 (1988), blz. 46. Uit: De Gelderlander van 24-25 juni 1888.

J.W. Staats Evers, Beschrijving van Arnhem. Arnhem, 1868.
Blz. 144:                                       1863, Perceel in Huissen afgestaan t.b.v. R.K. Weduwen­huis te Arnhem.

Oude Vrouwenhuis (1889). In: Med. H.K.H. jrg. 33 (2008), blz. 65. Uit: De Gelderlander van 5 november 1889.
Snipper.

Opening Roomsch Katholieke Oude Vrouwenhuis (1890). In: Med. H.K.H. jrg. 12 (1987), blz. 127. Uit: De Gelderlander van 11 september 1890.

Legaat (1888). In: Med. H.K.H. jrg. 33 (2008), blz. 65. Uit: De Gelderlander van 21-22 mei 1888.
Snipper.

Cremer-legaat, In: Med. H.K.H. jrg. 2 (1976/1977), blz. 100. Uit: De Gelder­lan­der van 24 april 1902.

E. Smit, Cremerstichting: begin en einde. In: Med. H.K.H. jrg. 19 (1994), blz. 41, 43-47.

A. Lippmann, "Sancta Maria". Huissen, 1976.

Sancta blief Sancta In: Med. H.K.H. jrg. 42 (2017), blz. 92-93
Betreft een lied uit 1972.

Jan Wannet, Het St. Gangulphusgesticht. In: Huissense Gilden Kroniek jrg. 25 (2012), nr. 2, blz. 21.

Frans Pauwelsen, Huissense “kolonisten-verpleegden”. In: Med. H.K.H. jrg. 46 (2021), blz.
8-12; 42-43; 53-55; 94-95

Gian Ackermans, Vereeniging van vrouwen ... Franciscanessen van Heythuysen in Neder­land (1900-1975) Heythuysen, 1994.
Blz. 262, 266-267, 269, 324:        Klooster te Huissen en de bejaardenzorg aldaar.

Wegwijzer voor de oudere Huissenaar. Huissen, 1981.
Niet te veel serviceflats voor bejaarden (bericht uit de Gelderlander van 1974). In: Bij de Tijd jrg. 44 (2015) nr. 8 blz. 11-13.

Nachtwaker. In: Med. H.K.H. jrg. 11 (1986), blz. 179. Uit: De Gelderlander van 18 oktober 1912.

E.H.J. Laurentzen, De route van de lantaarnopsteker. In: Med. H.K.H. jrg. 21 (1996), blz. 4-7.

­­­­­­­J.H.F. Zweers, Levensverzekering in 1819. In: Med. H.K.H. jrg. 21 (1996), blz. 26-27; 61-62.

Bij leven en welzijn… In: Med. H.K.H. jrg. 42 (2017), blz. 64.
Foto van een kwitantie voor een levensverzekering (1950)

Boerenleenbank Huissen bestaat 35 jaar. In: De Nieuwe Koerier van oktober 1949.

H.W.J. Derksen, Van "Boerenleendert" tot Boerenleenbank. In: De Nieuwe Tijd.

H.W.J. Derksen, Het ontstaan van de Spaarbank Providentia Bondsspaar­bank Huissen in 1899. Huissen, 1974. Opnieuw gepubliceerd in: Med. H.K.H. jrg. 17 (1992), blz. 139-147.

R.A.M. Vermaas, De muze in Huissen. Het Apollotheater: 1919-1983. In: Med. H.K.H. jrg. 27 (2002), blz. 30-40.

Bioscoop "Apollo" 50 jaar geleden. In: Med. H.K.H. jrg. 2 (1976/1977), blz. 119. Uit: De Gelderlander van 26 februari 1927.

Vijftig jaar geleden (Apollo). In: Med. H.K.H. jrg. 5 (1979/1980), blz. 285.

H.W.J. Derksen, Sprekende film in Huissen voor het eerst op 13 september 1930. In: Med. H.K.H. jrg. 3 (1977/1978), blz. 134.

Apollo. In: Med. H.K.H. jrg. 26 (2001), blz. 154.

Joop Brons, Nor Apollo. In: Med. H.K.H. jrg. 45 (2020), blz. 111.

Joop Brons, Zwemme ien ’t Gat van de Beer. In: Med. H.K.H. jrg. 47 (2022), blz. 79.