Jaarverslag 2011

Door Evert Kooiman, secretaris

Toen ik in april 2010 als secretaris van de Historische Kring Huessen werd gekozen, werd mij al snel duidelijk dat deze Kring een zeer actieve is.
Ik noem een aantal activiteiten uit 2010: de expositie over de Huissense Umdracht, maar ook het ontstaan van de nieuwe werkgroep Educatie, maar ook de betrokkenheid van de Kring bij het Uiterwaardenplan en het Centrumplan.
Hoewel in 2011 geen echte ontwikkelingen zijn geweest waarbij de Kring gevraagd werd te adviseren, is dat laatste onderwerp natuurlijk nog steeds actueel.

Het bestuur vergaderde elke eerste maandag van de maand behalve in de zomermaanden.
Een aantal vergaderingen betrof een zogenaamde themavergadering, met een specifiek onderwerp, zoals “financiële bronnen”.
Het is belangrijk dat de Kring financieel gezond blijft, zeker gelet op de (negatieven) ontwikkelingen in het gemeentelijk subsidiebeleid.

In dit jaar werd een eerste aanzet gegeven tot het ICT-plan van Gerard Nijhuis.
De vraag was hoe de Kring voor het beheren van zijn objecten en document op de beste wijze gebruik kon maken van digitale opslag- en communicatiemiddelen.
Dit heeft in 2011 geleid tot de aanschaf van nieuwe computerapparatuur en een softwareprogramma Adlib.
De collectie wordt in samenwerking met de Collectie Gelderland toegankelijk gemaakt voor een breder publiek. Via onze eigen website. Prachtige ontwikkelingen!

Naast de lezing op 24 maart over de Wederopbouw in Lingewaard, het zeer druk bezochte Historisch Moment op 15 september en de dialectavond op 17 november met de tweede editie van het Huusses dictee, zijn er afgelopen jaar vele activiteiten/exposities geweest.
Ik noem maar de avond over 350 jaar Gilden in Huissen, georganiseerd in samenwerking met de viering van 400 jaar Protestante Gemeente in Huissen, de expositie 75 jaar scouting, de tentoonstelling “Ja! Ik wil!”.

Het bestuur kijkt ook naar de toekomst. Zo is er een eerste aanzet gegeven tot de vorming van een werkgroep die zich gaat bezighouden met de viering van Huissen 700-jaar in 2014.
Een grote groep belanghebbenden (verenigingen en anderen) wordt gevraagd te anticiperen.

Het ledenbestand stond, toen ik in 2010 bij het bestuur kwam, op circa 825. Aan de duizend leden durfde het bestuur toen echt niet te denken.
Echter, op 17 december was het echt zover. De heer Piet Hegeman kon als 1000e lid worden verwelkomd.

Eind 2011 besloot Piet Driessen te stoppen met zijn werkzaamheden als bestuurslid van de Kring.
Piet kwam in 1985 in de honderste vergadering in het bestuur en was dus meer dan vijfentwintig jaar bestuurslid.
Bij het afscheid van Piet Driessen, die zich op een intensieve manier heeft ingezet als bestuurder van de kring, zal op de voorjaarsvergadering worden stilgestaan.

Ik wil 2011 samenvatten als een bewogen jaar met vele hoogtepunten en ik weet zeker dat ook 2012 wederom een actief Kringjaar wordt.
Daarnaast hoop ik natuurlijk dat nog veel meer Huissenaren lid worden van onze Kring. Ik wens iedereen een goed 2012 toe.